| 023992222

ផលិតផលរបស់យើង

Kexing
Bolijic
DRD
Spind
Prezfit

យើង​ជា​នរណា

  • Video 1

លិខិតបញ្ជាក់

Certificate 1
Certificate 2
Certificate 3
Certificate 4
Certificate 5
Certificate 6
Certificate 7
Certificate 8
Certificate 9
Certificate 10
Certificate 11
Certificate 12

សេវាកម្មរបស់យើង

ចែក​ចាយ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស

The customer will get the good transportation service for 25 provinces/cities without disappointment.

ការធានា 10 ឆ្នាំ

Through manufacturing intensively fromfactory both technique and quantity including toughness, strength of ourproducts. As the result, we trust in our quality until 50 years of consumption. 

ស្តង់ដារ

Our product (Spind) is the stand to Top 10th standard product ofquality in Malaysia that is completely recognized both quality and using withthe experiment, and international Standardized Factory tests it.

ជំនាញរបស់យើង

គុណភាពផលិតផលរបស់យើង 70%

ការ​ពេញចិត្ត​របស់​អតិថិជន 55%

បន្ទាប់ពីលក់សេវាកម្ម 80%

ការគាំទ្រ 24/7 %

120

រាប់ចំនួនផលិតផល

2850

អតិថិជន

100

បុគ្គលិក

12

សាខា

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង

ចំណង់ចំណូលចិត្ត

We do not change anything besides we support ourcustomer to be partners with our project base on their requirement. We willprepare the training to improve the sale and introduce with the new products tocustomer and going to find the best quality and confidence.

បទពិសោធន៍

On behalf to Companywhich import and export the best quality products, however we still try to findout more quality products and new invention from another country to the customers.According to our experiences, the importation of products to supply watersystem. We got more knowledge related to the system and adjusted the bad pointto better point.

ការច្នៃប្រឌិត

Both products anddistributor, we would like to keep them in our own part in order to be easy forthe customers and to find something new for them. Our company, which importsthe new products including best quality to complete the customer,needs.

មតិត្រឡប់

We listen, We discuss, We consult that need to clarify the plan and customer objective in order to achieve thebusiness. We are welcome to any feedback from customers.